Overt Financial

  • [en] Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Download]
  • [en] Bảng cân đối kế toán [Download]
  • [en] Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Download]
  • [en] Biến động vốn chủ sở hữu [Download]
  • [en] Biểu mẫu công khai công chúng [Download]