Công khai tài chính

Công khai tài chính năm 2016

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Xem]
 • Bảng cân đối kế toán [Xem]
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Xem]
 • Biến động vốn chủ sở hữu [Xem]
 • Biểu mẫu công khai công chúng

Công khai tài chính năm 2017

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Xem]
 • Bảng cân đối kế toán [Xem]
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Xem]
 • Biến động vốn chủ sở hữu [Xem]
 • Biểu mẫu công khai công chúng

Công khai tài chính năm 2018

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Xem]
 • Bảng cân đối kế toán [Xem]
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Xem]
 • Biến động vốn chủ sở hữu [Xem]
 • Biểu mẫu công khai công chúng

Công khai tài chính năm 2019

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Xem]
 • Bảng cân đối kế toán [Xem]
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Xem]
 • Biến động vốn chủ sở hữu [Xem]

Công khai tài chính năm 2020

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Xem]
 • Bảng cân đối kế toán [Xem]
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Xem]
 • Biến động vốn chủ sở hữu [Xem]

Công khai tài chính năm 2021

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Xem]
 • Bảng cân đối kế toán [Xem]
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Xem]
 • Biến động vốn chủ sở hữu [Xem]

Công khai tài chính năm 2022

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Xem]
 • Báo cáo tình hình tài chính [Xem]
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Xem]
 • Biến động vốn chủ sở hữu [Xem]