Công khai tài chính

Công khai tài chính năm 2016

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Download]
  • Bảng cân đối kế toán [Download]
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Download]
  • Biến động vốn chủ sở hữu [Download]
  • Biểu mẫu công khai công chúng [Download]

Công khai tài chính năm 2017

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Download]
  • Bảng cân đối kế toán [Download]
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Download]
  • Biến động vốn chủ sở hữu [Download]
  • Biểu mẫu công khai công chúng [Download]