Công khai tài chính

Công khai tài chính năm 2016

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Download]
 • Bảng cân đối kế toán [Download]
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Download]
 • Biến động vốn chủ sở hữu [Download]
 • Biểu mẫu công khai công chúng [Download]

Công khai tài chính năm 2017

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Download]
 • Bảng cân đối kế toán [Download]
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Download]
 • Biến động vốn chủ sở hữu [Download]
 • Biểu mẫu công khai công chúng [Download]

Công khai tài chính năm 2018

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [Download]
 • Bảng cân đối kế toán [Download]
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Download]
 • Biến động vốn chủ sở hữu [Download]
 • Biểu mẫu công khai công chúng [Download]