Cho vay đầu tư

1. Đối tượng cho vay:

Các phương án, dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển của tỉnh đã được Hội đồng nhân dân chấp thuận và UBND tỉnh quyết định hàng năm hoặc theo từng thời kỳ.

2. Điều kiện cho vay:

Quỹ chỉ cho vay khi chủ đầu tư bảo đảm có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Có phương án sản xuất, kinh doanh có lãi và bảo đảm hoàn trả được nợ.

c) Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc tại một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam.

d) Chủ đầu tư phải là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

3. Thời hạn cho vay:

– Ngắn hạn: Dưới 18 tháng

– Trung hạn: Từ 18 tháng đến dưới 60 tháng

– Dài hạn: Từ 60 tháng trở lên (tối đa 15 năm, UBND tỉnh Bình Dương quyết định cho vay đối với các dự án có thời gian vay vốn trên 15 năm)

4. Lãi suất cho vay: Theo khung lãi suất cho vay do Quỹ ban hành từng thời điểm cụ thể.

5. Thẩm quyền quyết định cho vay:

a) Mức vốn cho vay đối với một phương án, dự án trên 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ do UBND tỉnh quyết định.

b) Mức vốn cho vay đối với một phương án, dự án từ trên 5% đến 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

c) Mức vốn cho vay đối với một phương án, dự án đến 5% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Giám đốc Quỹ quyết định.

6. Bảo đảm tiền vay:

a) Cầm cố, thế chấp tài sản của chủ đầu tư;

b) Cầm cố, thế chấp bằng chính tài sản hình thành từ nguồn vốn vay;

c) Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba;

d) Không có bảo đảm bằng tài sản;

đ) Các biện pháp bảo đảm tiền vay khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

7. Hợp vốn cho vay:

Quỹ được làm đầu mối cho vay hợp vốn hoặc cùng hợp vốn với các Quỹ đầu tư phát triển địa phương khác, tổ chức tín dụng và tổ chức khác để cho vay đối với dự án thuộc địa bàn hoặc không thuộc địa bàn tỉnh nơi Quỹ họat động.