Quỹ bảo lãnh tín dụng

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện chức năng bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để thực hiện phát triển họat động sản xuất kinh doanh.

Vốn điều lệ của Quỹ Bảo lãnh tín dụng: 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng).