Thủ tục hành chính

Cho vay đầu tư

1. Tiếp nhận hồ sơ vay vốn:

a) Đối với dự án đầu tư vay trung, dài hạn:

Khi có nhu cầu vay vốn thực hiện dự án, chủ đầu tư gửi Quỹ hai bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau:

– Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu) (bản chính).

– Hồ sơ pháp lý về pháp nhân của chủ đầu tư: Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế, điều lệ tổ chức hoạt động, các quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng (bản sao y).

– Báo cáo năng lực chủ đầu tư (bản chính).

– Dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản chính).

– Hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án đầu tư như: Chủ trương cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền, phê duyệt quy hoạch, phương án bồi thường, đền bù giải tỏa, hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt, hồ sơ về đất liên quan đến dự án, văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn PCCC, môi trường, các tài liệu về máy móc thiết bị và dịch vụ thể hiện trong dự án (hợp đồng nguyên tắc, báo giá,….) đảm bảo thực hiện theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của nhà nước (bản chính hoặc sao y).

– Biên bản họp Hội đồng thành viên quyết định chủ trương đầu tư dự án và kế hoạch nguồn vốn đầu tư, trong đó có mức vốn xin vay tại Quỹ (bản chính).

– Các văn bản pháp lý liên quan về khả năng huy động các nguồn lực như: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng huy động vốn, cung cấp nguyên liệu, tình hình tiêu thụ sản phẩm,…(bản chính).

– Đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị: Báo cáo tình hình tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư đã được quyết tóan hoặc kiểm tóan (nếu có) và báo cáo nhanh hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đầu niên độ tới thời điểm thẩm định (bản sao y).

– Các hồ sơ về tài sản đảm bảo nợ vay (bản sao y).

– Các hồ sơ pháp lý khác có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án (bản chính hoặc sao y).

– Các giải trình và cam kết khác (cụ thể theo từng dự án).

b) Đối với phương án SXKD vay vốn ngắn hạn:

Khi có nhu cầu vay vốn, chủ đầu tư gửi Quỹ hai bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau:

– Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu) (bản chính).

– Hồ sơ pháp lý về pháp nhân của chủ đầu tư: Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế, điều lệ tổ chức hoạt động, các quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng (bản sao y).

– Biên bản họp Hội đồng thành viên thông qua phương án SXKD và kế hoạch vay vốn ngắn hạn tại Quỹ (bản chính).

– Phương án sản xuất kinh doanh do đơn vị vay vốn lập và giải trình về hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch trả nợ gốc và lãi trong đó nêu rõ các nguồn trả nợ, thời gian hoặc kỳ hạn trả nợ (bản chính).

– Báo cáo tình hình tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư đã được quyết toán hoặc kiểm toán (nếu có) và báo cáo nhanh hiệu quả họat động sản xuất kinh doanh từ đầu niên độ tới thời điểm thẩm định (bản sao y).

– Các hồ sơ về tài sản đảm bảo nợ vay (bản sao y).

– Các hợp đồng kinh tế liên quan đến phương án vay vốn (bản sao y).

2. Thẩm định hồ sơ vay vốn:

a) Công tác thẩm định: Thực hiện theo Quy trình nghiệp vụ thẩm định cho vay do Quỹ ban hành.

b) Thời gian thẩm định: Quỹ sẽ thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả về việc cho vay tới chủ đầu tư trong vòng 20 ngày làm việc (đối với vay vốn trung, dài hạn) hoặc 10 ngày làm việc (đối với vay vốn ngắn hạn) kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Thẩm định: 0274.3803391