Tin tức Sự kiện

 • 1

Lãi suất cho vay (năm)

 • 1 - 1,5 năm6%
  1,5 - 5 năm6 - 7%
  Trên 5 năm6,5 - 8%
  Kết cấu hạ tầng, giao thông, năng lượng, môi trường
 • 1 - 1,5 năm6%
  1,5 - 5 năm7%
  Trên 5 năm7%
  Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ
 • 1 - 1,5 năm6%
  1,5 - 5 năm7%
  Trên 5 năm7%
  Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn
 • 1 - 1,5 năm6%
  1,5 - 5 năm7%
  Trên 5 năm7%
  Xã hội hoá hạ tầng xã hội
 • 1
Chi tiết