Văn bản pháp luật

Số văn bản Ngày văn bản Tóm tắt nội dung văn bản Ban hành
Văn bản Quỹ đầu tư phát triển
359/QĐ-ĐTPT 06/08/2015 Quy trình nghiệp vụ thẩm định cho vay của Quỹ ĐTPT Bình Dương Quỹ ĐTPT Bình Dương
437A-TB-ĐTPT 01/12/2020 Thông báo lãi suất cho vay Quỹ ĐTPT Bình Dương
288/QĐ-HĐQL 15/10/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương Quỹ ĐTPT Bình Dương
97-TB-ĐTPT 09/04/2021 Thông báo về việc áp dụng lãi suất cho vay theo Quyết định số 09/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Dương Quỹ ĐTPT Bình Dương
189/QĐ-HĐQL 14/06/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương Quỹ ĐTPT Bình Dương
323/QĐ-HĐQL 22/11/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế nhận ủy thác cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị – nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020 Quỹ ĐTPT Bình Dương
2038-QĐ-UBND 20/08/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
Văn bản Quỹ phát triển đất
3343/QĐ-UBND 01/11/2010 Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
2040-QĐ-UBND 20/08/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
Văn bản Quỹ phát triển nhà
2900/QĐ-UBND 24/10/2017 Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ờ tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
2039-QĐ-UBND 20/08/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
Văn bản lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng
3597-QĐ-UBND 26/12/2016 Quyết định về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
Văn bản Quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa
385/QĐ-HĐQL 31/12/2014 Quy chế bảo lãnh tín dụng cho các danh nghiệp nhỏ và vừa UBND tỉnh Bình Dương
3164/QĐ-UBND 30/12/2021 Quyết định Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
Văn bản khác
 147/2020/NĐ-CP  18/12/2020 Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương  Chính phủ
1568/QĐ-UBND 30/06/2014 Quyết định về việc Ban hành điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPT tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
86/2021/TT-BTC 6/10/2021 TT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Bộ Tài Chính
37/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP Chính phủ