Sơ đồ tổ chức

1. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

– Ông: Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương – Chủ tịch Hội đồng quản lý.

– Ông: Hà Văn Út – Giám đốc Sở Tài Chính – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý.

– Ông: Ngô Hoàng Minh – Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý.

– Ông: Mai Bá Trước – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương – Thành viên Hội đồng quản lý.

– Ông: Võ Đình Phong – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương – Thành viên Hội đồng quản lý.

2. BAN KIỂM SOÁT

– Bà: Vũ Thị Lợi –  Trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương – Trưởng ban kiểm soát.

– Ông: Thái Thanh Sơn – Phó trưởng phòng Quy hoạch Tổng hợp – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương – Thành viên ban kiểm soát.

– Bà: Trần Thị Lưu – Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương – Thành viên ban kiểm soát.

3. BAN GIÁM ĐỐC

– Ông : Ngô Hoàng Minh – Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp điều hành toàn diện hoạt động Quỹ Đầu tư Phát triển; Chỉ đạo, điều hành hoạt động Quản trị rủi ro; Kế hoạch Tổng hợp; Thẩm định; Tổ chức – cán bộ.

Điện thoại : 0274.3803385

– Ông: Phan Văn Chiến – Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động Đầu tư trực tiếp; Quản lý, khai thác toà nhà và Hệ thống công nghệ thông tin.

Điện thoại : 0274.3803386

– Ông : Nguyễn Đà Thành –  Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động Tín dụng; Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác cho vay.

Điện thoại : 0274.3803387

– Ông: Nguyễn Phước Thành – Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động Tài chính – Kế toán; Hành chính, hoạt động nhận quản lý các Quỹ phát triển đất, Quỹ phát triển nhà và các Quỹ tài chính khác.

Điện thoại : 0274.3803388

4. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

– Phòng Hành chính – Nhân sự (Trưởng phòng: Ông Bùi Chánh Trực). Điện thoại: 0274.3803399

– Phòng Kế họach – Tổng hợp (Trưởng phòng: Bà Mai Thị Được). Điện thoại : 0274.3803389

– Phòng Thẩm định (Phó Trưởng phòng phụ trách: Bà Vũ Thị Hoài Nam). Điện thoại: 0274.3803391

– Phòng Tín dụng (Trưởng phòng: Ông Lê Hùng Minh). Điện thoại: 0274.3803392

– Phòng Tài chính – Kế toán (Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hùng). Điện thoại: 0274.3803393

– Phòng Đầu tư (Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Phan Nguyễn Đông Thức ). Điện thoại: 0274.3803394

– Phòng Quản trị rủi ro (Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuấn Tâm). Điện thoại: 0274.3803390