Sơ đồ tổ chức

1. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

– Ông: Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương – Chủ tịch Hội đồng.

– Ông: Hà Văn Út – Giám đốc Sở Tài Chính – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

– Ông: Ngô Hoàng Minh – Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương – Phó Chủ tịch Hội đồng.

– Ông: Phạm Trọng Nhân – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương – Thành viên Hội đồng.

– Ông: Võ Đình Phong – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương – Thành viên Hội đồng.

2. BAN KIỂM SOÁT

– Bà: Đỗ Xuân Mai –  Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương – Trưởng ban kiểm soát.

– Ông: Thái Thanh Sơn – Phó trưởng phòng Quy hoạch Tổng hợp – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương – Thành viên ban kiểm soát.

– Ông: Trần Lê Quang Vinh – Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương – Thành viên ban kiểm soát.

3. BAN GIÁM ĐỐC

– Ông : Ngô Hoàng Minh – Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp điều hành toàn diện hoạt động Quỹ Đầu tư Phát triển; Chỉ đạo điều hành hoạt động Quản trị rủi ro; Kế hoạch Tổng hợp; Thẩm định; Tổ chức – cán bộ, ngoại giao.

Điện thoại : 0274.3803385

– Ông: Phan Văn Chiến – Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động Đầu tư trực tiếp; Bảo lãnh tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nguồn vốn ủy thác cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị- nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương; Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.

Điện thoại : 0274.3803386

4. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

– Phòng Hành chính – Nhân sự (Trưởng phòng: Ông Bùi Chánh Trực). Điện thoại: 0274.3803399

– Phòng Kế họach – Tổng hợp (Trưởng phòng: Bà Mai Thị Được). Điện thoại : 0274.3803389

– Phòng Thẩm định (Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Trương Lê Nguyên Bình). Điện thoại: 0274.3803391

– Phòng Tín dụng (Trưởng phòng: Ông Lê Hùng Minh). Điện thoại: 0274.3803392

– Phòng Tài chính – Kế toán (Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hùng). Điện thoại: 0274.3803393

– Phòng Đầu tư (Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Phan Nguyễn Đông Thức ). Điện thoại: 0274.3803394

– Phòng Quản trị rủi ro (Chuyên viên: Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân). Điện thoại: 0274.3803390