Sơ đồ tổ chức

1. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

– Ông: Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương – Chủ tịch Hội đồng quản lý.

– Ông: Hà Văn Út – Giám đốc Sở Tài Chính – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý.

– Ông: Ngô Hoàng Minh – Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý.

– Ông: Phạm Trọng Nhân – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương – Thành viên Hội đồng quản lý.

– Ông: Võ Đình Phong – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương – Thành viên Hội đồng quản lý.

2. BAN KIỂM SOÁT

– Bà: Đỗ Xuân Mai –  Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương – Trưởng ban kiểm soát.

– Ông: Thái Thanh Sơn – Phó trưởng phòng Quy hoạch Tổng hợp – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương – Thành viên ban kiểm soát.

– Bà: Trần Thị Lưu – Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương – Thành viên ban kiểm soát.

3. BAN GIÁM ĐỐC

– Ông : Ngô Hoàng Minh – Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp điều hành toàn diện hoạt động Quỹ Đầu tư Phát triển; Chỉ đạo điều hành hoạt động Quản trị rủi ro; Kế hoạch Tổng hợp; Thẩm định; Tổ chức – cán bộ, ngoại giao.

Điện thoại : 0274.3803385

– Ông: Phan Văn Chiến – Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động Đầu tư trực tiếp; Bảo lãnh tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nguồn vốn ủy thác cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị- nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương; Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.

Điện thoại : 0274.3803386

– Ông: Nguyễn Phước Thành – Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động Tài chính – Kế toán; hoạt động của phòng Tín dụng; Hành chính, Quản lý khai thác tòa nhà; phê duyệt các chủ trương mua sắm công cụ dụng cụ, ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng liên quan đến hoạt động Quỹ có giá trị tối đa là 20.000.000 đồng; Hoạt động nhận quản lý các Quỹ phát triển đất; Quỹ phát triển nhà.

Điện thoại : 0274.3803387

4. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

– Phòng Hành chính – Nhân sự (Trưởng phòng: Ông Bùi Chánh Trực). Điện thoại: 0274.3803399

– Phòng Kế họach – Tổng hợp (Trưởng phòng: Bà Mai Thị Được). Điện thoại : 0274.3803389

– Phòng Thẩm định (Phó Trưởng phòng phụ trách: Bà Vũ Thị Hoài Nam). Điện thoại: 0274.3803391

– Phòng Tín dụng (Trưởng phòng: Ông Lê Hùng Minh). Điện thoại: 0274.3803392

– Phòng Tài chính – Kế toán (Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hùng). Điện thoại: 0274.3803393

– Phòng Đầu tư (Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Phan Nguyễn Đông Thức ). Điện thoại: 0274.3803394

– Phòng Quản trị rủi ro (Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuấn Tâm). Điện thoại: 0274.3803390