Legislation

Số văn bản Ngày văn bản Tóm tắt nội dung văn bản Ban hành
Văn bản Quỹ đầu tư phát triển
359/QĐ-ĐTPT 06/08/2015 Quy trình nghiệp vụ thẩm định cho vay của Quỹ ĐTPT Bình Dương Quỹ ĐTPT Bình Dương
QD 164/TB-ĐTPT 19/05/2016 Thông báo lãi suất cho vay Quỹ ĐTPT Bình Dương
324/QĐ-HĐQL 28/11/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương Quỹ ĐTPT Bình Dương
288/QĐ-HĐQL 15/10/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương Quỹ ĐTPT Bình Dương
Văn bản Quỹ phát triển đất
3343/QĐ-UBND 01/11/2010* Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
3088/QĐ-UBND 13/10/2010* Quyết định về việc ủy thác & thành lập hội đồng quản lý Quỹ Phát Triển Đất Tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
Văn bản Quỹ phát triển nhà
1738/QĐ-UBND 06/07/2015 Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ờ Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
Văn bản Quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa
385/QĐ-HĐQL 31/12/2014 Quy chế bảo lãnh tín dụng cho các danh nghiệp nhỏ và vừa UBND tỉnh Bình Dương
24/2014/QĐ-UBND 09/07/2014 Quyết định Ban hành Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
Văn bản khác
1568/QĐ-UBND 30/06/2014 Quyết định về việc Ban hành điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPT tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương
28/2014/TT-BTC 25/02/2014 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Bộ Tài Chính
37/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP Chính phủ