Góp vốn

1. Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh.

2. Quỹ thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn thông qua đại diện của Quỹ tại các doanh nghiệp mà Quỹ góp vốn thành lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp. Việc cử đại diện phần vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với quy mô vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp.

3. Quỹ có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào doanh nghiệp và các quyền có được từ phần vốn đã góp để thu hồi vốn. Việc chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp, Điều lệ của doanh nghiệp mà Quỹ góp vốn và các quy định của pháp luật. Giá chuyển nhượng thực hiện theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

4. Các công ty Quỹ góp vốn thành lập:

a) Góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa

b) Góp vốn thành lập công ty cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế Tiến Nam

c) Góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn – Bình Dương