Hội nghị Công chức và người lao động Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương năm 2023

Thứ Ba, 10/01/23 15:04 +07:00

Thành phần tham dự Hội nghi

Đoàn chủ và Thư ký

Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện công tác chuyên môn năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động Quỹ.

Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm của Giám đốc thực hiện kế hoạch công tác năm 2022.

Báo báo kết quả công tác thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo kết quả tài chính năm 2022

Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Bầu thanh tra nhân dân.

Công bố kế quả bầu Ban Thanh tra nhân dân.

Công bố ra mắt Ban Thanh tra nhân dân mới.

Khen thưởng cá nhân.

Khen thưởng tập thể.

Khen thưởng cá nhân xuất sắc.

Ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn.

Ban thư ký thông qua toàn văn Nghị quyết.

 

Post Author: hatho