Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Tư vấn Đầu tư Thiết kế Tiến Nam do Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương nắm giữ

Thứ Ba, 18/04/17 08:04 +07:00

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ TIẾN NAM

DO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH DƯƠNG NẮM GIỮ

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-PTGĐ ngày 24/03/2017 của Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá 45.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thiết kế Tiến Nam do Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương nắm giữ. Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá như sau:

Diễn giải Số lượng NĐT đăng ký tham gia Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá
Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá 02 45.200
Nhà đầu tư cá nhân    
Cá nhân trong nước 02 45.200
Cá nhân nước ngoài 00
Nhà đầu tư tổ chức    
Tổ chức trong nước 00
Tổ chức nước ngoài 00

Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime trân trọng thông báo.

Post Author: hatho