Hội nghị Cán bộ Viên chức Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương năm 2020

Thứ Sáu, 10/01/20 09:20 +07:00

Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Báo cáo tình hình thu, chi tài chính của cơ quan năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Báo cáo kết quả công tác thi đua năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị đóng góp ý kiến và giải trình của Đoàn chủ tịch.

Phát biểu của đại diện công đoàn viên chức tỉnh.

Khen thưởng – Các cá nhân đạt thành tích Chiến sỹ thi đua năm 2019

Khen thưởng – Các tập thể đạt thành tích tiên tiến năm 2019

Khen thưởng – Các cá nhân đạt thành tích tiên tiến năm 2019

Ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn

Đoàn Chủ tịch thông qua các chỉ tiêu nghị quyết để hội nghị biểu quyết.

Hội nghị biểu quyết.

Ban thư ký thông qua toàn văn Nghị quyết.

Post Author: hatho