Hội nghị Cán bộ Viên chức Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương năm 2019

Thứ Hai, 21/01/19 09:19 +07:00

Hội nghị Cán bộ Viên chức Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương năm 2019

Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Hội nghị năm 2019.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Báo cáo tình hình thu, chi tài chính của Quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Báo cáo kết quả công tác thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020

Phát biểu của đại diện Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương.

Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018 cho các cá nhân, vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Khen thưởng cá nhân có thành tích tốt trong công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018.

Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018 cho các cá nhân, vì đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Ký kết giao ước thi đua giữa Giám Đốc và Chủ tịch Công đoàn.

Đoàn Chủ tịch thông qua các chỉ tiêu nghị quyết để Hội nghị biểu quyết.

Ban thư ký thông qua toàn văn Nghị quyết và bế mạc Hội nghị.

Post Author: hatho