Hội Nghị Công chức và Người lao động Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương năm 2022

Thứ Bảy, 22/01/22 08:02 +07:00

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Hội nghị.

 Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện công tác chuyên môn năm 2021 và phương hướng năm 2022.

 Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết  Hội nghị và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động Quỹ.

Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm của Giám đốc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác thi đua năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

 Khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ.

 Khen thưởng Chiến sỹ thi đua.

Khen thưởng các tập thể phòng.

 Khen thưởng cá nhân học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn.

Ban thư ký thông qua toàn văn Nghị quyết.

Post Author: hatho