Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Thứ Tư, 18/07/18 08:44 +07:00

Tuyên bố lý do Hội nghị

Thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

Thông qua báo cáo kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Hội nghị thảo luận của các CBVC Quỹ.

Cá nhân có thành tích xuất sắc lên báo cáo thành tích.

Thông qua quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Hai tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Giám đốc kết luận Hội nghị và phát động phong trào thi đua, đề ra giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2018.

Post Author: hatho