Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương

Thứ Sáu, 05/07/19 14:38 +07:00

Thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Thông qua báo cáo kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2019.

Cá nhân có thành tích xuất sắc lên báo cáo.

Cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc khối thi đua các Sở ngành quản lý Nhà nước về kinh tế năm 2018 khen tặng.

Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Giám đốc kết luận hội nghị và phát động phong trào thi đua, đề ra giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2019.

Post Author: hatho