Kết quả bán đấu giá cổ phần của CTCP Tư vấn Đầu tư Thiết kế Tiến Nam do Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương nắm giữ

Thứ Tư, 26/04/17 08:52 +07:00

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN

Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime xin báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Thiết kế Tiến Nam do Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương nắm giữ được tổ chức vào ngày 25/04/2017 như sau:

 

1. Cổ phần bán đấu giá Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Thiết kế Tiến Nam
2. Tổng số cổ phần bán đấu giá 45.000 cổ phần
Trong đó, số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 45.000 cổ phần
3. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
4. Giá khởi điểm 10.100 đồng
5. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký  tham gia đấu giá 02 nhà đầu tư
Trong đó:      Tổ chức 00 nhà đầu tư
                     Cá nhân 02 nhà đầu tư
6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ 02 phiếu
7. Giá đặt mua cao nhất 10.200 đồng
8. Giá đặt mua thấp nhất 10.100 đồng
9. Giá đấu thành công 10.100 đồng
10. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá 02 nhà đầu tư
Trong đó:      Tổ chức 00 nhà đầu tư
                     Cá nhân 02 nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime trân trọng thông báo

Post Author: hatho